AKTYWNA TABLICA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adamowie zakwalifikował się do nowej edycji programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024, która uwzględnia w procesie wspierania szkół, również szkoły podstawowe realizujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami: uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Udział w projekcie pozwala nam na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych, które wspierają wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem projektu jest również umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W ramach programu szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 28 000,00 zł. Jesteśmy w trakcie jego realizacji i na bieżąco będziemy informować o postępach w projekcie.

Nasza Placówka wzięła udział w programie rządowym „Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy sale m.in. w nowoczesne programy multimedialne.

Kolejnym naszym krokiem było zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Celem pierwszego spotkania z liderem ze Szkoły Podstawowej w Woli Gułowskiej było ustalenie zasad współpracy, harmonogramu „wymiany doświadczeń”.

 W ramach sieci odbędą się 3 spotkania stacjonarne lub online. (W celu wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, udostępniania własnych materiałów dydaktycznych, korzystania z innych, jak również do rozwiązywania problemów z jakimi spotykamy się w szkole). Odbędą się również zajęcia otwarte, dzięki którym będziemy mogli dzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

LEKCJA OTWARTA – W RAMACH SIECI SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA

Dnia 21 rudnia 2022r. w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica, w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta. Na lekcję została zaproszona partnerska szkoła tj. Szkoła Podstawowa Woli Gułowskiej. Tematem zajęć rewalidacyjnych było: Kształtowanie słuchu i ekspresji słuchowej. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności dostrzegania cech charakterystycznych muzyki i ilustrowania ich za pomocą kart z symbolami, zdolność do słuchania dłuższych fragmentów muzycznych, wdrażanie i regularne stosowanie instrukcji słuchowych oraz zachęcenie do własnej ekspresji muzyczno-plastycznej.

DRUGA LEKCJA OTWARTA – W RAMACH SIECI SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA

03 stycznia 2023r. w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica, w naszej szkole odbyła się kolejna lekcja otwarta. Na lekcję została zaproszona partnerska szkoła z Woli Gułowskiej. Tematem zajęć o charakterze terapeutycznym z pedagogiem była: Dźwięki wokół nas.

SZKOLENIE – dot. Magicznego Dywanu FunFloor EDU

W dniu 05.01.2023r. odbyło się kolejne spotkanie liderów w ramach działań z programu rządowego „Aktywna Tablica”. Wspólnie z liderem ze Szkoły Podstawowej z Woli Gułowskiej wzięliśmy udział w szkoleniu prowadzonym przez firmę zajmującą się montażem Magicznego Dywanu. Zostaliśmy przeszkoleni z obsługi tego interaktywno-edukacyjnego urządzenia, zapoznaliśmy się z możliwościami, jakie daje ta multimedialna pomoc edukacyjna. Dodatkowo już niebawem w ramach współpracy między zespołami przedmiotowymi będziemy szkolić naszych kolegów i koleżanki, by również  i oni mogli skorzystać z możliwości jakie daje FunFloor.

LEKCJA OTWARTA W PARTNERSKIEJ SZKOLE

30. stycznia 2023r. w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica, mogliśmy uczestniczyć w lekcji otwartej – zorganizowanej w szkole partnerskiej.  Tematem zajęć rewalidacyjnych było: ”Usprawnianie koncentracji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia i gry ruchowe z wykorzystaniem pomocy interaktywno-edukacyjnej – Magicznego dywanu”.

Lekcja z wykorzystaniem TIK

Chcąc urozmaicić naszym uczniom zajęcia specjalistyczne, wykorzystujemy różnorodne metody aktywizujące. Pracujemy nie tylko z kartami pracy, laptopem, smartfonem, ale dzięki zakupionym sprzętom w ramach Aktywnej Tablicy możemy korzystać z „podłogi interaktywnej”, która cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem i motywuje ich do wytrwalszej pracy.

LEKCJA OTWARTA W SZKOLE PARTNERSKIEJ

05. stycznia 2023r. w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w programie

Aktywna Tablica, lider naszej szkoły uczestniczył w zajęciach otwartych organizowanych przez ZS w Woli Gułowskiej. Tematem zajęć rewalidacyjnych było: „Stymulowanie rozwoju koncentracji uwagi, spostrzegawczości i orientacji przestrzennej z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon-nauka kodowania”. Dzięki zastosowaniu robota Photon na zajęciach uczniowie uczyli się także rozwijać zdolność logicznego myślenia, która odgrywa kluczową rolę w dorosłym życiu i przygotowują się do

funkcjonowania w świecie technologii elektronicznej. Z pewnością wykorzystamy doświadczenie koleżanek w pracy naszej szkoły.

Szkolenie z wykorzystania aplikacji https://get.plickers.com/

W dniu 03.02.2023r. odbyło się kolejne szkolenie liderów w ramach działań z programu rządowego „Aktywna Tablica”. Wspólnie z liderem ze Szkoły Podstawowej z Woli Gułowskiej pogłębialiśmy wiedzę odnośnie aplikacji https://get.plickers.com/, która działa na zasadzie wykorzystania kodów QR. Każdorazowo wykorzystanie aplikacji wymaga wcześniejszego przygotowania zestawu zadań i przypisania go do odpowiedniej grupy uczniów.  Uczniowie za pomocą kodów QR pokazują, wybraną przez siebie odpowiedź, zadaniem nauczyciela jest zeskanowanie kodów za pomocą aplikacji w telefonie. Zaletą jest to, że, można ją wykorzystać na każdym etapie lekcji, jako powtórzenie materiału z lekcji poprzedniej, w trakcie lekcji, jako narzędzie pracy indywidualnej lub na zakończenie lekcji do jej podsumowania. Uczniowie pracują indywidualnie, a wyniku są dostępne bezpośrednio po zakończonym wyświetlaniu przygotowanego zestawu zadań. Wykorzystanie aplikacji na lekcji angażuje wszystkich uczniów w aktywny udział w lekcji, uatrakcyjnia jednostkę lekcyjną, pozwala sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów. Dzięki tej aplikacji wykorzystujemy TIK bez konieczności używania przez uczniów smartfonów, czy też komputerów.