„KOMPOSTUJESZ – ZYSKUJESZ”

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

  „KOMPOSTUJESZ – ZYSKUJESZ”

DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

 

 

Konkurs zorganizowany w ramach projektu „Mój EKO – logiczny talerz”.

 

 

CELE KONKURSU:

 

 • kształtowanie postaw ekologicznych,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej,
 • promocja działań związanych z racjonalną gospodarką odpadami,
 • kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za stan środowiska i segregację odpadów,
 • uaktywnienie do myślenia o przyszłości środowiska naturalnego i recyklingu – powtórnego wykorzystania odpadów,
 • podnoszenie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
 • rozwijanie zainteresowań ekologicznych i uzdolnień,
 • tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu,
 • uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego wynikające z działalności człowieka,
 • promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

 

TEMATYKA KONKURSU:

 

 • Główne hasło konkursu brzmi: „KOMPOSTUJESZ – ZYSKUJESZ”
 • Konkurs polega na wykonaniu plakatu, propagującego kompostowanie. Uczniowie każdej klasy przygotowują co najmniej jeden plakat. Praca powinna być wykonana indywidualnie.
 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę na brystolu dowolną techniką. Podczas wykonywania pracy nie należy korzystać z gotowych elementów. Na odwrocie pracy umieszczamy informację zawierającą imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Adamowie

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy.

 

TERMINY:

 • Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do nauczycieli odpowiedzialnych za konkurs do 09.2023
 • Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

 

NAGRODY:

 • Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.
 • Dla zwycięzców – zdobywców I, II i III miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy oraz oceny z biologii lub przyrody.
 • Nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych prac, którzy w opinii komisji konkursowej wykonają najlepsze plakaty propagujące kompostowanie.
 • Ocenie podlegać będzie:

– zgodność pracy z tematyką konkursu i regulaminem,

– kreatywność i oryginalność pomysłu,

– ogólne wrażenie artystyczne – estetyka, walory edukacyjne i wizualne.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane autorom.
 • W Szkole Podstawowej w Adamowie zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, na której będzie można obejrzeć prace wszystkich uczestników konkursu.
 • Udział w konkursie traktuje się jako zgodę na publiczne wystawienie prac, publikację wyników na stronie internetowej szkoły i gminy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

Osoby odpowiedzialne:

Grażyna Skwarek

Karolina Alikowska